تا دامنِ کفن نکشم زیر پای خاک ،باور مکن که دست ز دامن بدارمت